OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Předmět smlouvy a kupní cena

 

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu (dále jen jako „zboží“) a dále se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

 

 1. Kupující se zavazuje od prodávajícího zboží bez zbytečného odkladu po dodání převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu.

 

 

II.

Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na věci a převod vlastnického práva

 

 1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu jeho sídla nebo na jakoukoliv jinou adresu k tomu určenou kupujícím.

 

 1. Prodávající vybere způsob dopravy zboží. Je na prodávajícím, aby zvolil vhodný způsob dopravy zboží ke kupujícímu, ledaže si kupující výslovně stanoví určitý způsob dopravy. K přechodu nebezpečí škody na věci a k převodu vlastnického práva dochází v okamžiku přijetí zboží kupujícím.

 

 1. Náklady na dopravu zboží jsou zahrnuty v kupní ceně, ledaže si, v souladu s odst. 2 tohoto článku, zvolí určitý způsob dopravy kupující. V takovém případě se prodávající zavazuje vypočíst náklady zvoleného způsobu dopravy kupujícím a kupující se zavazuje takto vypočtené náklady uhradit do 7 dnů poté, co jejich výši kupující písemně potvrdí. Zboží nebude předáno dopravci k přepravě do té doby, dokud nebudou náklady na dopravu připsány na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy.

 

 1. Zboží bude předáno dopravci k přepravě nejpozději do 7 dnů poté, co byla uhrazena část kupní ceny způsobem uvedeným v čl. III této smlouvy.

 

 1. Kupující je povinen nahradit škodu prodávajícího způsobenou porušením povinnosti převzít dodané zboží bez zbytečného odkladu.

 

III.

Kupní cena, platební podmínky

 

 1. Kupní cena za zboží činí …… Kč (slovy ………. korun českých) (dále jen jako „kupní cena“) bez DPH. DPH bude ke kupní ceně přičteno dle příslušných právních předpisů.

 

 1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu následujícím způsobem:
  celá kupní cena bude zaplacena do 5 dnů od uzavření této kupní smlouvy.

 

3. Kupující se zavazuje zaplatit sjednanou kupní cenu připsáním peněžních prostředků na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

4. Prodávající se zavazuje vystavit za zboží daňový doklad – fakturu se všemi nezbytnými náležitostmi stanovenými právními předpisy. Prodávající se zavazuje takto vystavený daňový doklad – fakturu zaslat kupujícímu společně se zbožím. Prodávající se rovněž zavazuje takto vystavený daňový doklad – fakturu zaslat kupujícímu na jeho email.

 

 

IV.

Odpovědnost za vady

 

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v požadovaném množství, jakosti a v provedení vhodném pro obvyklý účel zboží. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu od dodání prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

 

 1. Prodávající odpovídá za všechny právní vady zboží.

 

 1. Práva kupujícího z vadného plnění musí být uplatněny u prodávajícího písemně nebo elektronicky nejpozději do pěti dnů od převzetí zboží.

 

 1. Prodávající uděluje na zboží záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců.

 

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího a dále za vady způsobené porušením svých povinností.

 

 1. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené jeho užíváním v rozporu s návodem k použití.

 

V.

Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Tato smlouva obsahuje úplný souhlas smluvních stran ohledně předmětu smlouvy a všech podstatných náležitostech jejich smluvního vztahu, které jsou pro smluvní strany důležité tím, že jsou pro ně závazné.

 

 1. Smluvní strany prohlašují, že si vyměnily všechny skutečnosti a právní okolnosti které jsou jim známy nebo které by jim známy být měly a které jsou důležité pro uzavření této smlouvy a prohlašují svou vůli a zájem tuto smlouvu uzavřít. 
 2. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

 

 1. Každá ze stran svým podpisem potvrzuje, že měla dostatečný čas se s obsahem smlouvy seznámit, že rozumí jejímu obsahu a s plným vědomím se všemi následky z toho vyplývajícími uvádí, že chce být touto smlouvou zavázána.

 

 1. Tato smlouva a práva a povinností smluvních stran z ní vyplývajících, jakož i práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z porušení této smlouvy, se řídí právními předpisy České republiky, zvláště pak občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží pro práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

 

 1. V případě, že je kupující spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, prodávající jej informuje o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě pověřena Česká obchodní inspekce. Internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz.

 

 1. Smluvní strany této smlouvy souhlasně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich jediné svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat, jakož i plnit práva a povinnosti z ní vyplývající.

 

 1. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují v dobré víře nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít (do nejvyšší možné míry povolené platnými právními předpisy) stejný ekonomický účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

 

 1. Podepisující osoby prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat v zastoupení smluvních stran.

 

 1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude doručována na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. na emailové adresy smluvních stran. V případě změny adresy či emailové adresy se každá ze stran zavazuje informovat druhou stranu o této změně bez zbytečného odkladu od vzniku této změny.

 

 1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních stejné právní síly, z nichž jedno vyhotovení obdrží prodávající a jedno kupující. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku podpisu obou smluvních stran.

 

 1. Veškeré změny a doplnění této smlouvy musí být vyhotoveny písemně pod sankcí neplatnosti.

 

 1. Smluvní strany se zavazují vyřešit všechny spory nebo nároky vyplývající z této smlouvy nebo ve vztahu s touto smlouvou smírně. Nebude-li možné spor vyřešit smírně, bude spor rozhodnut soudem v občanskoprávním řízení. V souladu s dohodou smluvních stran je věcně a místně příslušným soudem k rozhodování sporů podle této smlouvy příslušný soud v Ostravě, v České republice.